Säännöt

Suomen Neuropsykologinen yhdistys – Neuropsykologiska föreningen i Finland r.y.

§ 1

Yhdistyksen nimi on Suomen Neuropsykologinen yhdistys – Neuropsykologiska föreningen i Finland r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.

§ 2

Yhdistyksen tarkoitus on:

 • toimia neuropsykologiasta kiinnostuneiden psykologien yhdyssiteenä, edustajana sekä ammattitaidon ylläpitäjänä ja edistäjänä
 • edistää neuropsykologista tietämystä, tiedon käyttöä ja tieteellistä tutkimusta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää koulutusta jäsenistölleen
 • antaa tarvittaessa asiantuntijalausuntoja
 • harjoittaa yhteistyötä vastaavien ja lähialojen kotimaisten ja ulkomaisten yhdistysten kanssa

§ 3

Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

§ 4

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, toimeenpanna yleisiä varainkeräyksiä, arpajaisia, maksullisia tilaisuuksia tai muita sellaisia ja omistaa kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.

§5

Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi kirjallisesta anomuksesta hyväksyä neuropsykologisissa tehtävissä toimivan tai muutoin neuropsykologiasta kiinnostuneen psykologin, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti.

Yhdistyksen opiskelijajäseneksi johtokunta voi kirjallisesta anomuksesta hyväksyä psykologian pääaineopiskelijan, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti. Opiskelijajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Jäsenyyttä ei tarvitse hakea uudestaan psykologiksi valmistumisen jälkeen, mutta valmistumisesta tulee ilmoittaa yhdistykselle viipymättä. 

Yhdistykseen voi kuulua kannattajajäseniä, joiden jäsenyydestä päättää johtokunta. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä, jotka yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä kutsuu. Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen entisen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan, joka on ansioituneesti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniapuheenjohtaja ei maksa jäsenmaksua. Kunniapuheenjohtajalla on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus. 

Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Äänioikeus kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa siinä tapauksessa, että hän on ollut yhdistyksen varsinainen jäsen ennen nimittämistään kunniajäseneksi.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Eroamisen voi ilmoittaa myös yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistys voi erottaa jäsenyydestä henkilön, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti. Eropäätös on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja päätöstä tulee olla kannattanut vähintään 2/3 kokouksessa annetuista äänistä. Jos joku jäsen sitä vaatii, suoritetaan äänestys umpilipuin.

Sellaisen jäsenen erottamisesta, joka on jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa kahden vuoden ajalta, päättää johtokunta.

§ 6

Yhdistyksellä on oikeus kantaa varsinaisilta ja opiskelija jäseniltään vuotuista jäsenmaksua ja kannattajajäseniltään kannatusjäsenmaksua. Maksujen suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen johtokunta voi anomuksesta myöntää työkyvyttömyyden, työttömyyden tai muun vastaavan syyn perusteella jäsenelle joko kokonaan tai osittain vapautuksen jäsenmaksuista.

§ 7

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanovaltaa käyttää yhdistyksen valitsema ja sen luottamusta nauttiva johtokunta.

Johtokunta voi nimetä keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista varten työvaliokunnan, jonka puheenjohtaja on johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

§ 8

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous sekä tarvittaessa ylimääräinen kokous. Ylimääräinen kokous voidaan pitää johtokunnan päätöksellä tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle johtokunta ilmoittamalla siitä jäsenille kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta. Yhdistyksen johtokunta voi halutessaan päättää, että yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Johtokunta ilmoittaa tästä kokouskutsussa ja antaa ohjeet osallistumisesta.

Yhdistyksen kokouskutsussa on mainittava ja esitettävä kokouksessa esille tulevat asiat. Yhdistyksen jäsenten esittämät asiat tulevat kokouksen päätettäviksi, jos niistä on tehty kirjallinen esitys 30 päivää ennen kokousta. Johtokunta on velvollinen kokouskutsussaan mainitsemaan nämä.

§ 9

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kutsuttu koolle. Kokouksessa voi äänestää myös valtakirjalla. Asiat ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

§ 10

Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään joka vuosi maalis-toukokuussa:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja valitaan kokouksen toimihenkilöt ja kaksi kokouksen tarkastajaa.
 2. Käsitellään yhdistyksen johtokunnan laatima toimintakertomus.
 3. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
 4. Käsitellään johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma alkaneelle toimintavuodelle.
 5. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus.
 6. Käsitellään yhdistyksen talousarvio alkaneelle toimintavuodelle.
 7. Valitaan erovuorossa olevien johtokunnan jäsenten tilalle uudet jäsenet.
 8. Valitaan tilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

§ 11

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun asiakirjat on heille luovutettu.

§ 12

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen puolesta vastaa yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sen lainmukainen johtokunta, joka on toiminnassaan vastuullinen yhdistyksen kokoukselle.

Yhdistyksen johtokunta muodostuu puheenjohtajasta ja hänen lisäkseen valittavista vähintään kymmenestä ja enintään neljästätoista jäsenestä. Johtokunnan jäseneksi voidaan valita kliininen neuropsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi tai neuropsykologian erikoistumiskoulutuksessa oleva psykologi. 

Johtokunnan puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhdistyksen vuosikokous kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain johtokunnan jäsenistä tulee erovuoroon puolet. Johtokunnassa voi toimia jäsenenä enintään kolme peräkkäistä kautta (yhteensä 6 vuotta) ja puheenjohtajana voi toimia enintään 4 peräkkäistä kautta (yhteensä 8 vuotta).

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta luottamustoimiin sihteerin ja taloudenhoitajan sekä ottaa ja erottaa myös muut tarvittavat luottamustoimien haltijat.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja toimiessaan puheenjohtajana ja kolme muuta jäsentä on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

§ 13

Johtokunta voi nimetä yhdistyksensä jäsenistä toimikuntia, joiden tehtävänä on valmistella esityksiä ja suorittaa erilaisia juoksevia tehtäviä johtokunnan toimeksiannosta.

§ 14

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa tai muun johtokunnan määräämän toimihenkilön kanssa. Varainhoitoa koskevissa asioissa toisena nimenkirjoittajana on taloudenhoitaja.

§ 15

Yhdistyksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskevissa asioissa voidaan tehdä päätös vain, jos tehtyä ehdotusta kannattaa 2/3 annetuista äänistä. Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan lisäksi, että päätös saa edellä mainitun kannatuksen kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa.

§ 16

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat, sitten kun velat on maksettu, yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla siten kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

§ 17

Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan muilta osin yhdistyslakia.