Tietoa yhdistyksestä

Suomen neuropsykologisen yhdistyksen tarkoituksena on toimia neuropsykologiasta kiinnostuneiden psykologien yhdyssiteenä. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään neuropsykologisen ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä, neuropsykologisen tiedon yleistä käyttöä ja tieteellistä tutkimusta. Yhdistys järjestää koulutusta jäsenilleen, antaa tarvittaessa asiantuntijalausuntoja ja harjoittaa yhteistyötä vastaavien ja lähialojen koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa.

Toiminnan suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa johtokunta. Koko yhdistyksen jäsenistölle tarkoitettu vuosikokous järjestetään keväisin.

Suomen neuropsykologisen yhdistyksen jäseneksi pääsee lähettämällä jäsentietolomakkeen yhdistyksen sihteerille. Yhdistyksen johtokunta käsittelee jäsenanomukset kokouksessaan ja uusille jäsenille ilmoitetaan päätöksestä kirjeellä. Kokouksia pidetään kuukausittain. Lisää tietoa liittymisestä.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Sari Levänen (sari-anne.levanen@hus.fi), sihteerinä Enni Rasmus (enni.rasmus.snpy@gmail.com) ja koulutussihteerinä Katri Mikkola (katri.e.mikkola@gmail.com). Erikoistumislautakunnan asioita hoitaa Leena Niskala (leenaniskala.snpy@gmail.com).

Muut johtokunnan jäsenet ovat: Päivi Kontiola, Vesa Närhi, Petriina Munck, Kirsi Eskelinen, Eliisa Lehto, Päivi Helenius, Jaana Sarajuuri, Teemu Paajanen, Katja Nivala, Laura Ermi, Pekka Rapeli, Johanna Rosenqvist ja Sanna Koskinen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sari Levänen, puheenjohtaja

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT, neuropsykologian alan työnohjaaja- ja kouluttajapätevyys

Nykyisessä toimessani HUS Foniatrian poliklinikalla kielihäiriöisten lasten ja nuorten parissa olen työskennellyt vuodesta 2010. Kliinistä kokemusta minulla on myös kuulovammaisten parissa työskentelystä HUS Kuulokeskuksessa ja Kuuloliiton kuntoutuskodissa, sekä aikuisneurologiasta HUS Neurokirurgialla. Väitöstyöni tein neurotieteiden alueelta silloisessa TKK Kylmälaboratoriossa ja postdoc ajan vietin USA:ssa Bostonissa MGH/Harvard/MIT Martinos Center for Biomedical Imaging aivotutkimuskeskuksessa. 

Päivi Helenius, varapuheenjohtaja

Neuropsykologi ja kognitiivisen neurotieteen dosentti

Työskentelen HUS Lastenneurologialla Peijaksen ja Porvoon sairaalan lastenneurologian poliklinikoilla. Lasten diagnostisten arvioiden lisäksi teen myös hieman neuropsykologista kuntoutustyötä. Olen pitkää ollut tutkijana yliopistolla ja teen tutkimusta ja menetelmien kehitystä myös kliinisen työni ohessa.

Laura Ermi, taloudenhoitaja

Olen neuropsykologian erikoispsykologi Tampereelta ja työskentelen ammatinharjoittajana lasten ja nuorten neuropsykologisen kuntoutuksen parissa. Olen pitkään tehnyt etenkin lasten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen neuropsykologista ryhmäkuntoutusta ja nykyisin työni on pääosin erilaisiin oppimisvaikeuksiin liittyvää kuntoutusta. SNPY:n johtokunnassa olen uusi jäsen eli aloitin vuonna 2019.

Kirsi Eskelinen

Toimin neuropsykologisten palveluiden päällikkönä ja neuropsykologian erikoispsykologina  Coronaria Tietaito oy:n Kuopion toimipisteessä. Kliinisenä työnä teen kaiken ikäisten tutkimuksia ja kuntoutusta, lisäksi teen paljon neuropsykologista työnohjausta kasvokkain tai etänä. Minua kiinnostavat erityisesti aivovammojen jälkitilojen kuntoutus ja neuropsykiatriset häiriöt. Seuraan mielenkiinnolla uusien kuntoutusmenetelmien kehitystä ja yritän kehitellä kaikenlaista itsekin. Toimin aiemmin pitkään Psykologiliiton neuropsykologian työryhmässä ja SNPY:n johtokunnassa olen ollut reilun vuoden verran. Työn ulkopuolella huollan aivojani pääasiassa liikunnalla, tilauskakkujen vätväämisellä ja lauluopinnoilla.

Päivi Kontiola

Olen aloittanut yhdistyksen johtokunnan jäsenenä vuonna 2019. Työskentelen neuropsykologina HUSin foniatrian poliklinikalla. Olen tehnyt koko työurani kliinistä työtä lasten ja nuorten parissa, aiemmin lastenneurologian ja lastenpsykiatrian yksiköissä ja viimeiset 10 vuotta foniatrian poliklinikalla. Neuropsykologisten tutkimusten lisäksi olen tehnyt yksilö- ja ryhmäkuntoutusta, mm. vaikeasti lukihäiriöisten lasten ryhmäkuntoutusta. Potilastyön ohella olen toiminut työnohjaajana ja luennoijana, lisäksi olen ollut mukana lasten kehitykseen, oppimiseen ja mielenterveyden tukemiseen liittyvissä työryhmissä ja kehittämishankkeissa.

Teemu Paajanen

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT

Työterveyslaitoksen johtava psykologi v. 2012 lähtien. Aiemmin olen työskennellyt Kuopion kaupungin sairaalassa ja Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikössä. Teen tällä hetkellä kliinistä potilastyötä, tutkimusta ja koulutusta. Kliinistä kokemusta neuropsykologin työstä minulla on neurologian, geriatrian ja työlääketieteen erikoisaloilta, sekä yksityisenä ammatinharjoittajana työterveyshuollon ympäristössä. Tutkimustyötä olen tehnyt erityisesti muistisairauksiin liittyen. Tällä hetkellä kiinnostuksen kohteita työkyvyn arviointi, menetelmäkehitys, kognitiivinen ergonomia ja human factors-ajattelu. Mukana SNPY:n ohella Suomen Alzheimer-tutkimusseuran CERAD-jaoksessa ja Suomen Liikennelääketieteen Yhdistyksen hallituksessa. 

Vesa Närhi

Työskentelen yliopistotutkijana Jyväskylän yliopistossa Kasvatustieteen laitoksella, aiemmin olen työskennellyt Niilo Mäki Instituutissa, Kehitysvammaliitossa sekä Helsingin ja Itä-suomen yliopistoissa. Olen tehnyt pitkään tutkimus- ja kehittämistyötä lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien, erityisesti tarkkaavuusongelmien kanssa. Erityisenä fokuksena minulla on yhteistyö koulussa toteutettavien tukitoimien suunnittelussa.

Sanna Koskinen 

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT
Kliinisen neuropsykologian dosentti
Kouluttaja/työhohjaajapätevyys 

Työskentelen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa, jossa pääasiassa opetan ja ohjaan psykologian perusopiskelijoita kliinisen neuropsykologian alueella. Ohjaan myös kliinisen neuropsykologian väitöskirjoja ja opetan pienimuotoisesti neuropsykologian erikoistumiskoulutuksessa. Pääasiallisin tutkimusintressini liittyy aivovammoihin, joskin tällä hetkellä aktiivisin tutkimustoimintani kohdistuu toipumiseen kriittisestä koronainfektiosta (COVID-19). Ennen nykyistä työtäni toimin pitkään kliinikkona ja johtavana psykologina Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksessa. Erityisesti aivovammapotilaiden kuntoutuksen kehittäminen ja tähän liittyvä kansainvälinen tutkimus- ja kehittämistoiminta ovat Käpylän ajoilta edelleen lähellä sydäntäni. Kuntoutusmenetelmien kehittämisen osalta tällä hetkellä ehdottomasti kiinnostavin hanke on kognitiivisen kuntoutuksen mobiilisovellus COGNITUNER. Suomen Neuropsykologinen yhdistys ry:n toiminnassa olen ollut mukana yhdistyksen perustamiskokouksesta alkaen. Olen nyt keväästä 2021 alkaen johtokunnassa ”toisella kierroksella” työskenneltyäni johtokunnan jäsenenä pitkään myös aikaisemmin. 

Pekka Rapeli 

Neuropsykologian erikoispsykologi
FT neuropsykologian työnohjaajapätevyys

Työskentelen HUS riippuvuuspsykiatrian neuropsykologina. Tutkimme ja hoidamme henkilöitä, joilla on päihdehäiriön lisäksi hoitoa vaativa muu mielenterveyden häiriö. Väittelin aikanaan opioidiriippuvuuden korvaushoidossa käyttävien lääkkeiden yhteyksistä kognitiiviseen suoriutumiseen. Työhöni kuuluu edelleen paneutua huumeiden ja lääkkeiden psyykkisiin vaikutuksiin. Neuropsykiatria on myös tullut tutuksi.  Neuropsykologian lisäksi vastaan yksikkömme dialektisen käyttäytymisterapian hoito-ohjelmasta. Toimin pienimuotoisesti itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Katja Nivala

Työskentelen Tampereen kaupungin terveydenhuollossa lasten neuropsykologina. Työni on suunnattu lasten ja nuorten kuntoutukseen sekä konsultatiiviseen työhön. Lisäksi teen neuropsykologisia arvioita erotusdiagnostiikan tueksi ja Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten. Kehitystyötä olen tehnyt kaupungilla Siilipolun parissa lukivaikeuden varhaiseksi tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. 

Johanna Rosenqvist

Työskentelen neuropsykologina HUS Foniatrian poliklinikalla. Toimin myös osa-aikaisesti tutkijatohtorina Helsingin yliopistolla ja johdan Anu Haaviston kanssa tutkimusprojektia The Finland-Swedish minority study of cognition in children. Annan myös ruotsinkielistä työnohjausta ja teen lasten ja nuorten neuropsykologisia arvioita Hippo Terapiaklinikalla. Olen väitellyt lasten neuropsykologisesta menetelmästä NEPSY-II:sta. Aloitin SNPY:n johtokunnan jäsenenä vuonna 2021.

Jag jobbar som neuropsykolog på HUS Foniatriska poliklinik. Jag fungerar även på deltid som forskardoktor vid Helsingfors universitet och leder tillsammans med Anu Haavisto projektet Finlandssvenska elevers prestationer i svenska kognitiva test (The Finland-Swedish minority study of cognition in children). Jag ger också arbetshandledning och utför neuropsykologiska utredningar av barn och ungdomar på svenska vid Hippo Terapiaklinikka. Jag har disputerat på det barnneuropsykologiska testet NEPSY-II. Jag blev medlem i styrelsen för Neuropsykologiska föreningen i Finland år 2021.

Jaana Sarajuuri

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsT
Neuropsykologian alan työnohjaaja- ja kouluttajapätevyys

Työskentelen neuropsykologina Neurologian ja psykiatrian terapia- ja lääkärikeskus ProNeuronin Espoon toimipisteessä ja erityisasiantuntijana valtakunnallisessa Aivovammaliitto ry:ssä. Teen kliinistä työtä nuorten ja aikuisten, pääasiassa aivovammapotilaiden kuntoutuksen parissa, toimin työnohjaajana ja koulutan. Tutkimusintressini ovat aivovammapotilaiden kuntoutuksen kehittämisessä, johon on olennaisesti liittynyt kansainvälinen yhteistyö sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. Väitöstyöni Helsingin yliopistossa tein aivovammapotilaiden kokonaisvaltaisen neurokuntoutuksen vaikutuksista. Kuntoutusmenetelmien kehittämishankkeena on tällä hetkellä kognitiivisen kuntoutuksen mobiilisovellus Cognituner, joka on jatkoa tietokonepohjaiselle FORAMENRehab-sovellukselle. Ennen nykyistä työtäni toimin lähes 30 vuotta kliinikkona, johtavana psykologina ja holistisen moniammatillisen INSURE-aivovammakuntoutusohjelman kehittämisjohtajana Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksessa. Invalidiliiton Kuntoutus Oy:ssä vastasin sen kuntoutuskeskusten ja avotoimipisteiden psykologian palveluista. Suomen Neuropsykologinen yhdistys ry:n johtokunnassa olen nyt toista kertaa keväästä 2021 alkaen. Vuosina 2000 – 2005 olin yhdistyksen johtokunnassa taloudenhoitajana. Suomen Neuropsykoterapiayhdistyksessä toimin nykyisellään puheenjohtajana.

Petriina Munck

Eliisa Lehto

Lisäksi johtokuntaan kuuluvat sihteeri Enni Rasmus sekä koulutussihteeri Katri Mikkola.